Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. - Alleluia.

VIẾNG XÁC & CẦU NGUYỆN

Thứ bảy - 30/04/2016 22:47
Đến thăm gia đình có người chết là một cách tỏ bày thiện cảm và chia buồn với tang quyến.
Sau khi đã chào hỏi tang quyến, người hướng dẫn dâng lời cầu nguyện theo mẫu sau đây:
VIẾNG XÁC & CẦU NGUYỆN
1. Làm Dấu (Nếu không có nghi thức phát tang)
2. Hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần (Sách Alleluia, 102)
3. Kinh Ăn Năn Tội
4. Hát (Chọn một trong những bài hát trong Bộ Lễ Mồ)
5. Lần Chuỗi Mân Côi (Ngắm 5 sự thương)
6. Hát (Chọn một trong những bài hát trong Bộ Lễ Mồ)
7. Kinh Cầu Chịu Nạn
Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (2 lần)
Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần)
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót linh hồn X
(Những câu sau tiếp tục đáp như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
+ Chúa Giêsu thương hết người thế.
+ Chúa Giêsu xuống thế làm người.
+ Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
+ Chúa Giêsu ba năm giảng dạy Nước Giudêu.
+ Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.
+ Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại.
+ Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mọi cho quân dữ bắt.
+ Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.
+ Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.
+ Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.
+ Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con.
+ Chúa Giêsu vào vườn Giệt-si-ma-ni mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.
+ Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.
+ Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
+ Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.
+ Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.
+ Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.
+ Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần.
+ Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.
+ Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ.
+ Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.
+ Chúa Giêsu Thầy Cả Giudêu mắng rằng đáng phải giết.
+ Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn.
+ Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đôi xét.
+ Chúa Giêsu Philatô nộp cho Vua Êrôđê.
+ Chúa Giêsu Êrôđê chê rằng dại dột.
+ Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.
+ Chúa Giêsu chịu đánh đòn nát hết cả và mình.
+ Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thấu vào đầu.
+ Chúa Giêsu quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ.
+ Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.
+ Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đinh vác Thánh Giá.
+ Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.
+ Chúa Giêsu chịu vác Thánh Giá nặng lắm.
+ Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tay vào Thánh Giá.
+ Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.
+ Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha cho tha tội cho kẻ làm khốn mình.
+ Chúa Giêsu chịu hết các quan lấy quần áo chia nhau.
+ Chúa Giêsu còn trên Thánh Giá chịu thiên hạ nhạo cười.
+ Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đinh cùng.
+ Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho Ông Thánh Gioan.
+ Chúa Giêsu phó Ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ.
+ Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.
+ Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.
+ Chúa Giêsu phán rằng khát nước.
+ Chúa Giêsu phán rằng đã đoạn ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.
+ Chúa Giêsu rằng con phó thác linh hồn ở tay Đức Chúa Cha.
+ Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.
+ Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.
+ Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh.
+ Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm.
+ Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là con Đức Chúa Trời.
+ Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.
+ Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.
+ Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.
+ Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
+ Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem năm dấu mình.
+ Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội Thánh.
+ Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
+ Chúa Giêsu trước mắt thiên hạ lên trời.
+ Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.
 
 • Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Tha tội cho linh hồn X
 • Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Nghe cho chúng con.
 • Kẻo gặp sự tai sự dữ.
Đáp: Chúa Giêsu chữa chúng con.
(Những câu sau tiếp tục đáp như trên)
 • Kẻo mất nghĩa Đức Chúa Giêsu.
 • Kẻo phạm tội nghe ma quỹ cám dỗ.
 • Kẻo sa hoả ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.
 • Chúng con là kẻ có tội.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội cho linh hồn X
 • Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn chừa mọi sự dữ.
 • Cầu Chúa Giêsu nghe cho chúng con.
(Những câu sau tiếp tục đáp như trên)
 • Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.
 • Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
 • Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.
 • Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
 • Chúa Giêsu cho chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma qủy.
 • Chúa Giêsu cho linh hồn được phần phúc ở trên trời.
 • Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội cho linh hồn  X
 • Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
 • Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu thương xót linh hồn  X
LỜI NGUYỆN:
Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu ba mươi ba năm vì chúng con thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác, như thương Chúa sinh nên muôn vật. Phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con. Cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm dấu Thánh ở trong lòng chúng con. Lạy Dấu Thánh chân tả, lạy Dấu Thánh chân hữu, lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.
8. Đọc Lời Chúa
“Chúa chấp nhận các Ngài như của lễ toàn thiêu”
Bài Trích Sách Khôn Ngoan (Kn 3:1-9)
Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và sự đau khổ sự chết không làm gì được các Ngài. Đối với con mắt những người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các Ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài vẫn không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.
Lời của Chúa.
9. Phúc Âm
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc 12:35-40)
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn sáng trong tay, và hãy làm như người làm đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về thấy còn tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Đó là lời Chúa.
10. Kinh Cầu Xin
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, tha hình phạt cho linh hồn X đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn bị giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là Nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.
11. Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn X được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn X cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: Bây hãy xin thì bây sẽ được. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội, xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con, xin Chúa con mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.
12. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế là người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
13. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

14. Ba Câu Lạy
X:  Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đ: Thương xót chúng con.
X:  Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Các Thánh Tử vì Đạo Nước Việt Nam.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Thánh Philiphê PhanVăn Minh.
Đ: Cầu cho chúng con.
15. Phân Ưu và Cảm Tạ
16. Hát Kết Thúc
Chọn một trong những bài hát trong Bộ Lễ Mồ

Tác giả bài viết: Ban quan trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây