Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống".(Ga 8, 12b)

Lần Hạt Mân Côi (Thứ Hai & Thứ Năm) - Chặng Đàng Thánh Giá (Thứ Sáu) Vào Lúc 7PM Qua Livestream

Thứ hai - 23/03/2020 16:14
Lần Hạt Mân Côi (Thứ Hai & Thứ Năm) - Chặng Đàng Thánh Giá (Thứ Sáu) Vào Lúc 7PM Qua Livestream
Tối nay (Thứ Sáu), giáo xứ sẽ cùng đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá. 

Xin cùng online với giáo xứ qua 
https://www.facebook.com/giaoxuthanhminhwpg/


ĐÀNG THÁNH GIÁ

LỜI NGUYỆN KHAI MẠC
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận hy sinh, chấp nhận cái chết đau thương trên thánh giá, vì Giáo hội và cho Giáo hội Chúa. Chúa đã chấp nhận chịu đóng đanh vào thánh giá, để phá vỡ những xiềng xích tội lỗi trói buộc chúng con. Chúa đã không chọn con đường dễ dãi, nhưng qua đau khổ và sự chết, Chúa đã ban cho Giáo hội niềm vui được sống tự do. Chúng con tưởng niệm cuộc tử nạn đẫm máu đã nên giá cứu chuộc cho toàn thể nhân loại.
Khi cùng với Giáo Hội đi theo Chúa trên đường Thánh giá, xin cho Giáo Hội và mỗi người chúng con biết sống như Chúa: kính yêu vâng phục Chúa Cha và yêu mến mọi người.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo hội, chúng con hiệp thông với Mẹ trên đường thánh giá của Con Mẹ, để cầu cho Giáo hội Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Con Mẹ. Amen.

Kinh đọc trước khi gẫm đàng thánh giá
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem / cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng / thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang / đem chúng con về thiên đàng / mà hát mừng tạ ơn ĐCG. đời đời chẳng cùng. Amen.

X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ nhất:
Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ xưa đứng bên Thánh Giá thảm thương,
Thấy Con đớn đau Mẹ nát gan vàng,
Đôi dòng nước mắt tuôn ròng ròng.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ hai:
Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua,
Biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa,
Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ ba:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân,
Đã cưu mang Vua vinh phúc vô ngần,
Nay Người đau khổ hơn mọi người.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ bốn:
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá
Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì thiên thần hát mừng, mà rày thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương,
Với Maria, Mẹ Chúa thiên đàng,
Trong giờ Con Chúa mang cực hình.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ năm:
Ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu
Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào con chiên Chúa tôi đâu hết, mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy? Xin ban ơn giúp sức cho con, cùng những kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Người ôi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu,
Dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu,
Sao lòng chai đá không buồn sầu.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ sáu:
Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt
Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica, chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân
Hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần
Cam chịu bao đớn đau cực hình.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ bảy:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu / một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ Maria là suối yêu thương,
Hãy xin cho con đau đớn cùng Người,
Gây nhiều công phúc trên đường đời.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ tám:
Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con, cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm can
Biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn
Cho dù sao cũng không sờn lòng


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ chín:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Canvariô, chẳng còn ai nhìn, máu đă chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu Adam! hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ Maria xin hãy giúp con,
Khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành,
Trong lòng con chẳng khi nào sờn.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ mười:
Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đinh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ Maria xin hãy giúp con,
Khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành,
Trong lòng con chẳng khi nào sờn.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ mười một:
Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đinh vào Thánh giá vì tội con. Xin ban ơn cho con đóng đinh xác thịt con vào Thánh giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Mẹ Maria trinh khiết vô song,
Hãy xin cho con chung nỗi u buồn,
Không hề than trách, không ngại ngùng.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ mười hai:
Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa con.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con,
Hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn,
Cho dù đau đớn không hề rời.
 
 

X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ mười ba:
Tháo đinh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ
Ai xem thấy hai ông thánh tháo đinh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống, cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đinh Đức Chúa Giêsu vậy.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Lòng con ước được thương tích Chúa ban,
Biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài,
Vui lòng khi chết đi vì Người.


X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi thứ mười bốn:
Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá
Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Cho con dọn mình chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng liệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. – Amen.
X. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
 • Đọc Kinh Lạy Cha.
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh
Hát Stabat Mater
Nguyện xin Giêsu thương đến chng con,
Khấng ban Mẫu thân thương giúp linh hồn,
Công tồn danh thắng khi lìa trần.

LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu, nhờ Giá Máu của Chúa, xin làm cho Giáo hội ngày càng thánh thiện, thấm nhuần Tin Mừng, vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. Xin làm cho Giáo hội thêm trinh trong, nghèo khó, khiêm tốn và tuân phục theo gương Chúa, để Giáo hội trung thành thực thi sứ mệnh tiếp nối công cuộc cứu rỗi nhân loại.
Xin làm cho Giáo hội thêm kiên vững và nhiệt thành, để đem sứ điệp Tin Mừng đến cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hiển trị cùng Chúa Cha, trong thông hiệp với Chúa Thánh Thần, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

 

Nguồn tin: Giáo xứ Thánh Minh winnipeg

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây